پارکینگ مکانیزه ساختمان فرهنگ دو به عنوان ساختمان اداره مرکزی بانک گردشگری در بلوار فرهنگ سعادت آباد تهران در زمینی به مساحت 1460مترمربع، تعداد ۵۱۵ فضای پارک خودرو را برای کاربران خود تامین نموده است.

ورودی پارکینگ مکانیزه در طبقه 2- قرار دارد. کاربران می توانند در هر یک از هشت سیستم موجود در این طبقه، خودرو خود را پارک کند و برای گرفتن خودرو خود نیز به همین طبقه مراجعه کنند. این پروژه در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است.

نقشه های معماری پارکینگ مکانیزه پروژه فرهنگ

ویدئو معرفی پروژه فرهنگ