پروژه های تهران

پروژه فرهنگ

 • نوعParkule144
 • کاربری اداری
 • سال ساخت1400
 • ظرفیت515 فضای پارک

پروژه فرشته

 • نوعParkule154
 • کاربری اداری-تجاری
 • سال ساخت1400
 • ظرفیت27 فضای پارک

پروژه همتاز

 • نوعParkule254
 • کاربریاداری-تجاری
 • سال ساخت1401
 • ظرفیت59 فضای پارک خودرو