با استفاده از سیستم صفحه گردان می توان چرخش خودرو را تا ۳۶۰ درجه ممکن ساخت. با این روش حجم قابل توجهی از کریدور ها در پارکینگ کاهش می یابد و یا استفاده از بعضی فضاها در بنا ممکن می شود.

با توجه به ضوابط شهرداری و آتش نشانی حاکم در ایران، استفاده از این نوع سیستم در ساختمان مجاز نمی باشد. در صورت تمایل به اجرای آن جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.