پارکینگ مکانیزه ساختمان همتاز به عنوان ساختمان اداری شرکت همتا سیکلت، واقع در خیابان مطهری در زمینی به ابعاد  428 متر مربع، تعداد ۵۹ فضای پارک خود را برای کاربران خود تامین نموده است.

 

 

 

نقشه های معماری پارکینگ مکانیزه پروژه همتاز