پارکینگ های مکانیزه (خودرو)- الزامات و توصیه ها

سازمان ملی استاندارد ایران

پارکینگ های مکانیزه (خودرو)- الزامات و توصیه ها                       ICS: 53.080; 53.020.99; 33.100.01

 

وزارت راه و شهرسازی

مقررا ت ملی ساختمان ایران – مبحث چهارم(الزامات عمومی ساختمان

ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه